Cal Cisó

Edificio Cal Cisó vista frontal

Nombre d´habitatges objecte d’adjudicació:
4 Habitatges en Règim de Preu Concertat, que es troben en una promoció més gran. Els demés habitatges estan destinats, entre d’altres destinacions, a reallotjaments urbanístics.
Promotor:
EL CONSORCI DE LA ZONA FRANCA DE BARCELONA
CIF: Q0876006H
Emplaçament:
Carrer Cal Cisó 50-58 Barcelona 08038
Nombre d´habitatges objecte d’adjudicació:

4 Habitatges en Règim de Preu Concertat, que es troben en una promoció més gran. Els demés habitatges estan destinats, entre d’altres destinacions, a reallotjaments urbanístics.

Relació habitatges pels quals s´obre el procediment d´adjudicació amb indicació del seu règim de protecció i de la seva sup. Útil

Expedient 08-B-0003-15

Habitatge Esc. 50 1-2 Règim d’ús RPC Sup. Útil int. 68,81 m2 Sup. Computable 75,69 m2 Garatge cotxe 21,91 m2 Nº plaça 17 Traster 4,00 m2 (Nº traster 17)
Habitatge Esc. 52 1-1 Règim d’ús RPC Sup. Útil int. 68,41 m2 Sup. Computable 75,25 m2 Garatge cotxe 22,27 m2 Nº plaça 14 Traster 4,00 m2 (Nº traster 14)
Habitatge Esc. 52 3-2 Règim d’ús RPC Sup. Útil int. 67,93 m2 Sup. Computable 73,08 m2 Garatge cotxe 21,01 m2 Nº plaça 79 Traster 4,10 m2 (Nº traster 37)
Habitatge Esc. 52 5-1 Règim d’ús RPC Sup. Útil int. 74,46 m2 Sup. Computable 79,27 m2 Garatge cotxe 21,01 m2 Nº plaça 83 Traster 4,10 m2  (Nº traster 41)

Ámbit geogràfic del qual s´admeten sol·licituds:

Podran optar a l’adjudicació dels habitatges objecte d’aquesta promoció totes aquelles  persones o unitats de convivència empadronades en qualsevol àmbit geogràfic de Catalunya i que estiguin inscrits al Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Barcelona o al Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Catalunya.

Condicions generals relatives al règim econòmic i al finançament:

‐ Data inici procediment selecció: a l´endemà de la publicació d´aquest anunci a les pàgines web dels Registres de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Barcelona i al de Catalunya.

‐ Per tal de poder sol.licitar un habitatge de protecció oficial de la present promoció, és indispensable que el sol.licitant estigui inscrit en qualsevol dels dos Registres de sol·licitants d´habitatge amb protecció oficial d’acord amb el seu municipi d’empadronament, amb anterioritat a la data de formalització de l´adjudicació.

‐ Per tal de participar en el sistema de selecció, és necessari posar‐se en contacte amb el responsable de l’adjudicació de la promoció: per mail,
adjudicacion.calciso@zfbarcelona.es

– L’inici del procés de selecció serà el següent dia hàbil de la publicació de l’anunci d’inici d’aquest procediment als Registres de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció oficial de Barcelona i de Catalunya.

– El criteri de selecció dels interessats serà mitjançant un sorteig aleatori online d’entre les sol·licituds presentades al correu electrònic i que reuneixin els requisits establerts en el present anunci.

– Per poder entrar en el procés de selecció, és necessari indicar en la sol·licitud enviada per correu electrònic, les següents dades del/s sol·licitant/s:  nom i cognoms complets; número/s de DNI; adreça actual; telèfon de contacte; justificació d’estar empadronat  en qualsevol àmbit geogràfic de Catalunya; i justificació d’estar inscrit en el Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Barcelona o al Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Catalunya.

Preu de venda dels habitatges, condicions i calendari de pagament:

‐ Reserva 26.000,00 € + 10% IVA i la resta a escriptura.
‐ C/ Cal Cisó, 50 1º 2ª i pk nº 17 i Traster 17: 186.305,00€ + IVA
‐ C/ Cal Cisó, 52 1º 1ª i pk nº 14 i Traster 14: 185.315,00€  + IVA
‐ C/ Cal Cisó, 52 3º 2ª i pk nº 79 i Traster 37: 187.738,00€ + IVA
‐ C/ Cal Cisó, 52 5º 1ª i pk nº 83 i Traster 41: 202.285,00€  + IVA

Finançament. Els habitatges no disposen de préstec hipotecari, de forma que els adjudicataris hauran de comptar amb els recursos suficients del total del preu de l’habitatge més els impostos corresponents, en el moment de la formalització de la compravenda.

Sistema de selecció d´adjudicataris: Sorteig.

– Posteriorment al termini de quinze dies per presentar les sol·licituds, el Consorci de la Zona Franca de Barcelona fixarà les bases, el dia, l’hora i el lloc del sorteig, amb indicació del fedatari públic que hi intervindrà. La data es publicarà en la pàgina web del Consorci de la Zona Franca de Barcelona.

– El sorteig es realitzarà davant Notari en format online d’entre totes les sol·licituds rebudes al correu electrònic del promotor i que reuneixin els requisits del present anunci en el termini indicat. Els 4 primers seran els guanyadors del sorteig amb dret a escollir l’ habitatge seguint l ‘ ordre ordinal resultant. El llistat de la resta de participants servirà per substitució en cas de renuncia d’ alguna persona adjudicatària, seguin igualment l’ ordre ordinal resultant.

-A continuació, el promotor es posarà en contacte amb els adjudicataris per correu electrònic, per rigorós número d’ordre, segons el sorteig celebrat, que en el termini de tres dies hàbils escolliran l’habitatge d’entre els disponibles.

Formalització del contracte de compravenda

Els adjudicataris dels habitatges estaran obligats a la formalització del contracte privat de compravenda, en el termini de 7 dies hàbils d’haver rebut la notificació del promotor, amb abonament de la quantitat fixada com a reserva (IVA inclòs), i a l’atorgament de l’escriptura de compravenda en el termini de 30 dies des de la subscripció del contracte privat, amb l’abonament de la resta del preu (IVA inclòs).

Especificació tipus de transmissió de la propietat de l´adjudicació:

Propietat a través de venda.

Bases sorteig

També et pot interessar