Convocatòries

Restauració de la qualitat de les aigües subterrànies de l’emplaçament situat al carrer 28, núm. 34-60 del BZ (exp. 19/2021)

21 de setembre de 2021

Dades bàsiques del concurs

Objecte del contracte:

L’objecte del contracte el constitueix el servei de rehabilitació de la contaminació segons el projecte aprovat per l’administració ambiental en l’emplaçament situat al carrer 28 núm. 34-60 del BZ del Polígon Industrial de la Zona Franca de Barcelona

En compliment del Reial Decret 3/2010, de 8 de gener (BOE de 29 de gener), que regula l’esquema nacional de seguretat en l’àmbit de l’Administració Pública, cal que els interessats accedeixin al portal de licitacions per recollir la documentació del concurs.

Lloc d’execució: Barcelona
Procediment i forma d’adjudicació: Obert

Data de publicació: 2021-09-21
PPressupost (exclòs IVA): 405.540,06 €

Informació associada:

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona
93 263 81 11
www.zfbarcelona.es  

czfb@zfbarcelona.es
Av. Parc Logístic, 2-10
08040 Barcelona

Data límit de presentació:

15 d’octubre de 2021 a les 12:00 h.

Documentació:

Plec de clàusules