Declaració accessibilitat

 

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona s’ha compromès a fer accessible el seu lloc web de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic (en endavant, Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre).

La present declaració d’accessibilitat s’aplica al lloc web https://zfbarcelona.es/.Situació de compliment

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre a causa de la manca de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pels següents motius:

 1. Manca de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre:
 • El lloc web conté imatges sense contingut alternatiu o amb contingut alternatiu inadequat (criteri 9.1.1.1 de la norma UNE-EN 301549:2022).
 • Hi ha àudios sense alternativa textual i vídeos sense subtítols (criteri 9.1.2.1 i 9.1.2.2 de la norma UNE-EN 301549:2022).
 • Hi ha continguts sense marcat d’encapçalament o elements relacionats no agrupats amb llistes (criteri 9.1.3.1 de la norma UNE-EN 301549:2022).
 • El redimensionament del text pot fer que alguns continguts es superposin (criteri 9.1.4.4 de la norma UNE-EN 301549:2022).
 • S’han inclòs imatges de text (criteri 9.1.4.5 de la norma UNE-EN 301549:2022).
 • El contrast entre elements textuals i no textuals amb el fons també pot ser insuficient per alguns usuaris amb discapacitat visual (criteris 9.1.4.3 i 1.4.11 de la norma UNE-EN 301549:2022).
 • Alguns elements no són accessibles a través del teclat (criteri 9.2.1.1 de la norma UNE-EN 301549:2022).
 • El focus del teclat no sempre és visible (criteri 9.2.4.7 de la norma UNE-EN 301549:2022).
 • El text d’alguns enllaços no aporta informació contextual suficient (criteri 9.2.4.4 de la norma UNE-EN 301549:2022).
 • L’etiqueta i el nom d’alguns controls poden no coincidir (criteri 9.2.5.3 de la norma UNE-EN 301549:2022).
 • El validador automàtic del Consorci W3C indica que hi ha errors en el codi HTML i en els fulls d’estil CSS (criteri 9.4.1.1 de la norma UNE-EN 301549:2022).
 • Alguns elements interactius no són accessibles per als lectors de pantalla  (criteri 9.4.1.2 de la norma UNE-EN 301549:2022).
 • Els documents PDF contenen imatges sense alternatives i manca de marcat de taules i encapçalaments (criteris 9.1.1.1 i 9.1.3.1 de la norma UNE-EN 301549:2022).
 • En alguns documents PDF no s’ha especificat correctament l’idioma general (criteri 9.3.1.1 de la norma UNE-EN 301549:2022).

 

 1. Càrrega desproporcionada

No aplicable.

 

 1. El contingut no entra dins de l’àmbit de la legislació aplicable

No aplicable.

Preparació de la present declaració d’accessibilitat

La present declaració va ser preparada el 21 de febrer de 2022.

El mètode utilitzat per preparar la declaració va ser l’auditoria d’accessibilitat duta a terme per una consultora externa especialitzada en accessibilitat web.

Darrera revisió de la declaració: 01 de març de 2024

Observacions y dades de contacte

Es poden realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a del Reial Decret 1112/2018), a través de:

Per exemple:

 • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web.
 • Transmetre altres dificultats d’accés al contingut.
 • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web.

Les comunicacions seran rebudes i ateses pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona com a responsable d’aquest lloc web.

Per fer sol·licituds d’informació accessible i queixes (article 12 del Reial Decret 1112/2018) cal accedir al tràmit “Sol·licituds d’informació accessible i queixes en matèria d’accessibilitat web” seleccionar l’opció “Anar al procediment”, “Registro Nou”, “Accediu amb la teva Cl@ve” i seleccionar el mètode de identificació convenient per accedir al formulari.

Les sol·licituds d’informació i queixes seran rebudes i ateses pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona com a responsable d’aquest lloc web.

Qualsevol persona física o jurídica pot formular queixes relatives al compliment dels requisits del Reial Decret 1112/2018 i sol·licitar informació relativa a continguts que estiguin exclosos de l’àmbit d’aplicació d’aquesta normativa.

Les sol·licituds i queixes es registren conforme als requisits establerts per la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Procediment d’aplicació

Si un cop realitzada una sol·licitud d’informació accessible o queixa, aquesta ha estat desestimada, no estàs d’acord amb la decisió adoptada o la resposta no compleix amb els requisits de l’article 12.5 del RD 1112/2018, pots iniciar una reclamació per:

 • Conèixer i oposar-te als motius de la desestimació
 • Instar a l’adopció de les mesures oportunes en cas de no estar d’acord amb la decisió adoptada
 • Exposar les raons per les quals consideres que la resposta no compleix amb els requisits exigits.

També es pot iniciar una reclamació en cas que hagin transcorregut 20 dies hàbils sense haver obtingut cap resposta.

El procediment d’aplicació recollit a l’article 13 del Reial Decret 1112/2018 es pot iniciar al tràmit “Reclamació contra la desestimació d’una sol·licitud o queixa en matèria d’accessibilitat web”  seleccionar l’opció “Anar al procediment”, “Registro Nou”, “Accediu amb la teva Cl@ve” i seleccionar el mètode de identificació convenient per accedir al formulari.

Les sol·licituds d’informació i queixes seran rebudes i ateses per la Unitat Responsable d’Accessibilitat (URA) del Ministerio de Hacienda, les funcions de les quals recauen en la Subdirecció General de Coordinació de la Informació, Dades, Serveis Web y Transparència.

El compromís del Consorci de la Zona Franca de Barcelona per l’accessibilitat

El web del Consorci de la Zona Franca de Barcelona s’ha construït amb l’ànim de facilitar l’accés universal a totes les persones que el consulten independentment de les seves capacitats, físiques, sensorials o intel·lectuals, i del context tècnic d’ús amb què ho fan (tipus de dispositiu, programari, velocitat de la connexió, condicions ambientals, etc.).

Per això, treballem amb l’objectiu d’adaptar tot el web a les recomanacions del Consorci World Wide Web W3C per tal d’eliminar les barreres que dificulten l’accés a la informació i la comunicació. Aquestes recomanacions es concreten en les pautes d’accessibilitat del web WCAG 2.1.

El compromís del Consorci de la Zona Franca de Barcelona és arribar a complir el nivell de conformitat ‘Doble-A’ (AA), tal com exigeixen a les administracions públiques les legislacions europea i estatal.

La Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell de 26 d’octubre de 2016 estableix les normes que s’exigeixen als estats membres per tal que tots els webs i aplicacions mòbils del sector públic, independentment del dispositiu utilitzat per accedir-hi, compleixin els requisits d’accessibilitat que es recullen a la norma UNE-EN 301549:2022, de requisits d’accessibilitat per a la contractació pública de productes i serveis TIC a Europa.

La norma UNE-EN 301549:2022 es basa principalment en les Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1, d’agost 2018. Concretament cal complir el nivell AA. No obstant això, la norma també té altres requisits addicionals, obligatoris i condicionals.

La directiva és d’obligat compliment però no és directament aplicable, per això en l’àmbit estatal s’ha desenvolupat un real decret que desenvolupa l’abast i els requisits, com a mínim. La transposició estatal és el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs webs i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.

 

Pot consultar a la pàgina d’Avís Legal per a quins navegadors i versions està optimitzat aquest lloc web.