Canal ètic

El Consorci disposa d’un Sistema intern d’informació (d’ara endavant, “el Sistema”) que compleix el que preveu la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció. El Sistema intern d’informació del Consorci està integrat per les bústies o canals de comunicació següents:

 • Bústia per a la prevenció del Blanqueig de Capitals
 • Canal intern d’informació
 • Canal confidencial de Seguretat de la Informació

 

El Canal d’informació és el mitjà que possibilita que qualsevol persona subjecta aquesta informació respecte de possibles infraccions.
En essència:

 1. Accions o omissions que puguin constituir infraccions del dret de la Unió Europea, sempre que:
  • Entrin en l’àmbit d’aplicació dels actes de la Unió Europea referits a l’Annex de la Directiva 2019/1937
  • Afectin interessos financers de la Unió Europea
  • Incideixin al mercat interior, incloses les infraccions en matèria de competència
 2. Accions o omissions que puguin ser constitutives d’infracció penal o administrativa greu o molt greu.
 3. Infraccions del sistema de gestió de Seguretat de la Informació (ISO-27001).

 

El Canal intern d’informació permet fer comunicacions, fins i tot de forma anònima, per les vies següents:

 • Correu electrònic: canaletico@zfbarcelona.es
 • Presencialment, a sol·licitud de l’informant, es pot presentar la informació mitjançant reunió presencial en el termini màxim de 7 dies hàbils. Les comunicacions verbals es documentaran mitjançant una transcripció completa i exacta de la conversa o mitjançant enregistrament de la conversa en format segur, durador i accessible, sempre amb el consentiment previ de l’informant.
 • Carta postal o nota escrita adreçada al responsable del sistema d’informació del Consorci a:
  Avinguda Parc Logístic 2-10 (Oficines Consorci)
  (08040-Barcelona) 

 

Podeu trobar més informació sobre l’ús del canal intern d’informació, així com sobre els principis essencials del procediment de gestió a la Política del Sistema intern d’informació del Consorci de la Zona Franca de Barcelona.