Verificació de documents

Consulta de documents signats pel Consorci de la Zona Franca Barcelona mitjançant el Codi Segur de Verificació (CSV).