Política de privacitat i RGPD

De conformitat amb la Llei 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, l’informem que el Responsable del tractament de dades de caràcter personal d’aquest Site és:

Consorci Zona Franca de Barcelona (CZFB)

Av. Parc Logístic, 2-10, 08040 BARCELONA

NIF:Q0876006H

Tel: + 3493263811 E-mail: info@zfbarcelona.es

Identificació del DPD: Mail: DPD@zfbarcelona.es

(CZFB), està especialment sensibilitzat en la protecció de dades de caràcter personal dels Usuaris dels serveis del lloc web. Mitjançant la present Política de Privacitat (o Política de Protecció de Dades) (CZFB) informa els USUARIS dels llocs web: https://zfbarcelona.es, dels usos als quals se sotmeten les dades de caràcter personal que es recapten en lloc web, amb la finalitat que decideixin, lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol·licitada.

(CZFB), es reserva la facultat de modificar aquesta Política a fi d’adaptar-la a novetats legislatives, criteris jurisprudencials, pràctiques del sector, o interessos de l’entitat. Qualsevol modificació en la mateixa serà anunciada amb la deguda antelació, a fi que tinguis perfecte coneixement del seu contingut.

1. Finalitat del tractament

La finalitat de la recollida i tractament de les dades personals, a través dels diferents formularis de (CZFB) posats a la disposició dels Usuaris, responen, segons el cas concret, per a gestionar i atendre sol·licituds d’informació, dubtes, queixes o suggeriments a les publicacions o a qualssevol serveis o activitats, actes o esdeveniments prestats, oferts, patrocinats i/o sponsoritzats per (CZFB), així com conèixer l’opinió dels usuaris i, a més, gestionar les sol·licituds d’ocupació, mitjançant la recollida de currículums, amb la finalitat de poder contactar amb l’interessat i dur a terme un procés de selecció.

2. Termini de conservació

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el termini corresponent per a complir amb les obligacions legals, o fins que se sol·liciti la seva supressió per part de l’interessat i aquest estigui legitimat per a fer-ho.

3. Legitimació

(CZFB) està legitimat al tractament de dades personals, en base al consentiment atorgat per l’interessat per a un o diversos fins específics, tal com recull l’article 6.1. a) del Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques.

4. Exactitut de les dades

D’altra banda, amb l’objectiu que els dades que consten en els nostres fitxers, informàtics i/o en paper, sempre corresponguin a la realitat, es procurarà mantenir-los actualitzats. De manera que, a aquest efecte, l’Usuari haurà de fer els canvis, directament, quan així estigui habilitat o comunicant-se, per mitjà fefaent, a l’àrea o departament corresponent de (CZFB).

5. Destinataris

Les dades personals no seran cedides o comunicades a tercers, excepte en els supòsits necessaris per al desenvolupament, control i compliment de la/les finalitat/s expressada/es, en els supòsits previstos segons la Llei.

6. Drets dels usuaris

No obstant això, l’interessat de les dades personals en tot cas podrà exercitar els drets que l’assisteixen, d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades, i que són:

  • Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat
  • Dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió
  • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament
  • Dret a oposar-se al tractament
  • Dret a la portabilitat de les dades

L’interessat podrà exercitar aquests drets mitjançant sol·licitud acompanyada d’una fotocòpia del seu D.N.I, i en la qual s’especificarà quin d’aquests sol·licita sigui satisfet, remesa a l’adreça: (CZFB) , domicili social a aquests efectes a Av. Parc Logístic, 2-10, 08040 Barcelona, Espanya.

En cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

7. Mesures de seguretat

Finalment s’informa que (CZFB) adoptarà al seu sistema d’informació les mesures tècniques i organitzatives legalment requerides, a fi de garantir la seguretat i confidencialitat de les dades emmagatzemades, evitant així, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat; tenint en compte l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació, i la natura, l’abast, el context i els objectius del tractament, així com riscos de probabilitat i gravetat variables associades a cadascun dels tractaments.

8. Obligatorietat de la introducció de dades de carácter personal

Per accedir al lloc web de (CZFB) https://elconsorci.es no és necessari aportar cap dada de caràcter personal. Tot i això, per realitzar sol·licituds d’informació o realitzar la sol·licitud de productes o serveis concrets sí que pot ser necessari que l’usuari, interessat o client aporti dades als formularis existents al lloc web per les finalitats anteriorment descrites. Els camps en què figuri un asterisc (*) són aquells que requereixen una resposta obligatòria. De no ser informats la conseqüència és la impossibilitat d’enviar la sol·licitud d’informació.

9. En relació amb les dades facilitades per l’usuari o client newsletter

En relació amb les dades de caràcter personal facilitades per l’usuari, interessat o client al formulari de registre mail, Newsletter, ¿Vols que et truquem? i contactes, aquests compleixen estrictament la normativa vigent establerta a la Llei 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el seu RD 1720/2007 que la desenvolupa. CZFB informa l’usuari, interessat o client que les dades referides seran incloses dins d’un fitxer pel seu tractament automatitzat i per poder atendre la sol·licitud d’informació o contacte, prestant l’usuari, interessat o client consentiment mitjançant l’acceptació d’aquestes condicions generals a dit tractament.

10. En relació amb les dades facilitades per l’usuari o interessat a l’apartat “Treballa amb nosaltres”

Així mateix, CZFB recull determinades dades a l’apartat de la web “Treballa amb Nosaltres” relacionats amb l’àrea de recursos humans amb la finalitat de procedir a la selecció de futurs treballadors i distribuïdors de l’empresa. En tot cas, les dades recollides i tractades pel CZFB són únicament de caràcter bàsic i són els justos i necessaris per a la finalitat assenyalada anteriorment.

Si té alguna pregunta sobre aquesta Política de Privacitat, preguem que es posi en contacte amb nosaltres enviant un email a info@zfbarcelona.es.