Convocatòries

Servei de formació en competències d’innovació i d’interès empresarial, en el marc de la Incubadora d’Alta Tecnologia Logistica 4.0 finançada per FEDER” exp. 08.23.IAT_LOG.FEDER)

1 de març de 2023

Dades bàsiques del concurs

Objecte del contracte:

L’objecte d’aquest plec és la contractació d’un servei de formació en competències d’innovació i d’interès empresarial, en el marc de la Incubadora d’Alta Tecnologia Logistica 4.0 finançada per FEDER Programa Operatiu Pluriregional d’Espanya (POPE) aplicada a la incubació d’iniciatives i l’àmbit logístic i la seva cadena de valor, en els termes previstos en aquest Plec i en el Plec de prescripcions tècniques que regeixen la licitació.

En compliment del Reial Decret 3/2010, de 8 de gener (BOE de 29 de gener), que regula l’esquema nacional de seguretat en l’àmbit de l’Administració Pública, cal que els interessats accedeixin al portal de licitacions per recollir la documentació del concurs.

Lloc d’execució: Barcelona

Procediment i forma d’adjudicació: Obert

Data de publicació: 2023-03-01

Pressupost (exclòs IVA): 51.119,72.-€

Informació associada:

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona
93 263 81 11
www.zfbarcelona.es  

czfb@zfbarcelona.es
Av. Parc Logístic, 2-10
08040 Barcelona

Data límit de presentació:

17 de març de 2023 a les 12:00 h.

Documentació:

Plec de clàusules