Formalitzacions

Subministrament, instal·lació i posada en marxa d’un equip de preparació i descàrrega de construccions compatibles, un equip de producció (trolley) i starter kit per a l’inici del seu funcionament; exp. 3/2020/FEDER – Lot 1

18 de novembre de 2020

Objecte del contracte:

Subministrament, instal·lació i posada en marxa d’un equip de preparació i descàrrega de construccions compatibles, un equip de producció (trolley) i starter kit per a l’inici del seu funcionament; exp. 3/2020/FEDER – Lot 1

En compliment del Reial Decret 3/2010, de 8 de gener (BOE de 29 de gener), que regula l’esquema nacional de seguretat en l’àmbit de l’Administració Pública, cal que els interessats accedeixin al portal de licitacions per recollir la documentació del concurs.

Lloc d’execució: Barcelona

Pressupost base de licitació:  99.000,00 € (exclòs IVA) 

Adjudicat a: Maquinser, SA

Per import (IVA no inclòs): 96.791,00  €

Data d’adjudicació: 20 d’octubre de 2020.

Data formalització del contracte: 13 de novembre de 2020

Anunci de formalizació de contracte